แจ้งแนวทางการให้บริการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ

หลังสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่มีการผ่อนปรน

announcementSNMRI25052020

เอกสารแนบ (ดาวน์โหลด)