ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ


เป็นหน่วยให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยให้บริการประเมินความต้องการจำเป็น (Needs) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ การพิจารณาและแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการแต่ละราย การจัดหาอุปกรณ์ ให้บริการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ รวมถึงให้บริการซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์ และการให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในการดูแลรักษา นอกจากนี้งานศูนย์สาธิตฯยังได้จัดแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ประเภทต่างๆ พร้อมข้อมูลหน่วยงาน/บริษัทที่จัดจำหน่าย เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการที่ต้องการซื้ออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากรายการที่มีให้บริการในหน่วยงาน

กลุ่มผู้รับบริการ
บุคคลที่มีข้อจำกัด หรือมีความพิการทางการเคลื่อนไหว

บริการของเรา


บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อุปกรณ์ที่ให้บริการ ได้แก่
รถนั่งคนพิการ (Wheelchairs)
อุปกรณ์ช่วยในการเดิน (Walking aids)
เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ (Cushions) ไม้เท้าคนตาบอด (White cane) เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
๑. ผู้รับบริการยื่นแฟ้มผู้ป่วยพร้อมใบสั่งการรักษาจากแพทย์
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิและประวัติการเบิกอุปกรณ์
๓. นักวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด) สัมภาษณ์และประเมินร่างกาย พร้อมแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสม ตามสิทธิการรักษา
๔. หลังจากผู้รับบริการทดลองและตัดสินใจเลือกอุปกรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ และกลับบ้านได้

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
๑. ผู้รับบริการควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิการรักษา และประวัติการเบิกอุปกรณ์ของตนเอง
๒. กรณีต้องการเบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ กรุณานำบัตรคนพิการมาด้วยทุกครั้ง

บริการซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

บริการซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นการให้บริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องช่วย แนะนำ/ออกแบบการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและการใช้งานของแต่ละบุคคล เช่น ดัดแปลง เครื่องช่วยเดิน ผลิตเบาะจัดท่านั่ง (Supportive seats) เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
๑. ผู้รับบริการยื่นแฟ้มผู้ป่วยพร้อมใบสั่งการรักษาจากแพทย์
๒. กรณีต้องการซ่อมอุปกรณ์ ให้เบิกแฟ้มผู้ป่วย และนำอุปกรณ์ที่ชำรุดมาให้เจ้าหน้าที่ประเมินสภาพเบื้องต้น ก่อนพบแพทย์เพื่อพิจาณาส่งซ่อม
๓. หากอุปกรณ์สามารถซ่อมได้ เจ้าหน้าที่จะรับอุปกรณ์ไว้ซ่อมเลย ระหว่างรอผู้รับบริการนำแฟ้มประวัติไปพบแพทย์
๔. กรณีอุปกรณ์ไม่สามารถดำเนินการเสร็จภายในวันนั้น เจ้าหน้าที่ออกใบนัดมาลอง/รับอุปกรณ์ในวันอื่น
๕. หลังจากผู้รับบริการทดลองอุปกรณ์และปรับแก้ให้เหมาะสมแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ และกลับบ้านได้

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
๑. ผู้รับบริการควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิการรักษา และประวัติการเบิกอุปกรณ์ของตนเอง
๒. กรณีซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างเดียว ญาติสามารถนำอุปกรณ์พร้อมบัตรคนพิการมาติดต่อรับบริการแทนได้

บริการฝึกทักษะการใช้รถนั่งคนพิการ

บริการฝึกทักษะการใช้รถนั่งคนพิการ เป็นการจัดโปรแกรมการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้รถนั่ง คนพิการตามเป้าหมายการดำเนินชีวิตของแต่ละราย

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
๑. ผู้รับบริการยื่นแฟ้มผู้ป่วยพร้อมใบสั่งการรักษาจากแพทย์
๒. นักวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด) ประเมินทักษะและพูดคุยเป้าหมายการฝึก พร้อมนัดวัน/เวลาฝึกตามโปรแกรม

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
๑. นำแฟ้มผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง
๒. ผู้รับบริการควรรถนั่งคนพิการของตนเองมาฝึกใช้ เพื่อให้มีความชำนาญและปลอดภัย
๓. หากมีภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือมีไข้ ควรงดฝึก และแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้รับบริการ (ผู้ป่วย/คนพิการ/ญาติ) สามารถเผชิญกับผลที่เกิดจากความพิการ เพื่อส่งเสริมให้มีการยอมรับ และปรับตัว พร้อมวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกลับไปใช้ชีวิตในสังคม

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
๑. ผู้รับบริการยื่นแฟ้มผู้ป่วยพร้อมใบสั่งการรักษาจากแพทย์
๒. นักวิชาการสาธารณสุข ประเมินแรกรับและนัดเวลามารับบริการตามแผน

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
๑. นำแฟ้มผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง