คลินิกเดย์แคร์


งานเดย์แคร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีความบก พร่องทางด้านร่างกายตลอดวัน ภายใต้การควบคุมของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2551 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเตรียมพร้อมกลับสู่สังคม โดยให้บริการด้านสุขภาพควบคู่ไปกับด้านสังคมแก่ผู้รับบริการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งบุคคลกลุ่มนั้นมักจะโดดเดี่ยว เหงา เนื่องจากความพิการหรืออาการของพวกเขานั้นเอง งานเดย์แคร์จึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณค่าชีวิตของผู้รับบริการ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถและความแข็งแรงของร่างกาย ภายในหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมผู้เชียวชาญ เมื่อมารับบริการญาติและผู้ดูแลได้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ ไม่เพียงแค่มาพักผ่อนหรือผ่อนคลาย แต่ยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการดูแลขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มารับบริการแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์ของงานเดย์แคร์ไม่ได้ที่จะรักษาหรือลบความพิการให้หายไป แต่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อจำกัดของตนเองและเข้าใจว่าตนเองนั้นยังคงสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตทางสังคมและครอบครัว

กลุ่มผู้รับบริการ
1. ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น
2. ผู้พิการที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดแบบเข้มข้น(Intensive course) กลุ่มโรคเช่น โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บไขสันหลัง เป็นต้น

บริการของเรา


การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

รายละเอียดคลินิก
1. กิจกรรมบำบัด
2. กายภาพบำบัด
3. การให้คำปรึกษาจากนักวิชาชีพ

การบริการกลุ่มทักษะทางสังคม

รายละเอียดคลินิก
1. กิจกรรมประกอบอาหาร
2. กิจกรรมเกม สันทนาการ
3. กิจกรรมศิลปะบำบัด
4. กิจกรรมสวดมนตื นั่งสมาธิ
5 กิจกรรมดนตรีบำบัด
(ร่วมกับหน่วยงานดนตรีบำบัด)

กิจกรรมพิเศษ

รายละเอียดคลินิก
1. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นวันสงกรานต์, วันขึ้นปีใหม่, วันเกิด
2. กิจกรรมอาสาสมัครตามโอกาส

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
กรณีผู้ป่วยใหม่
1. พบแพทย์เพื่อสั่งการรักษาที่งานผู้ป่วยนอก
2. นำใบสั่งการรักษามาติดต่อเคาน์เตอร์หน่วยงานเดย์แคร์ อาคารกิจกรรมบำบัดชั้น 2 เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับ การเข้ารับบริการและนัดวันมารับบริการ
– ขั้นตอนการมารับบริการ
1. ยื่นบัตรนัดรับบริการงานเดย์แคร์ พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับบริการที่ห้องเวชระเบียน
2. ติดต่อเคาน์เตอร์หน่วยงานเดย์แคร์ ยื่นบัตรนัดและบัตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อลงบันทึกประวัติการมารับบริการ
3. วัดความดันโลหิตประเมินความพร้อมในการเข้ารับบริการ
4. ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด
5. เข้ารับบริการงานเดย์แคร์
กรณีผู้ป่วยเก่า
1. ยื่นบัตรนัดรับบริการงานเดย์แคร์ พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับบริการที่ห้องเวชระเบียน
2. ติดต่อเคาน์เตอร์หน่วยงานเดย์แคร์ ยื่นบัตรนัดและบัตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อลงบันทึกประวัติการมารับบริการ
3. วัดความดันโลหิตประเมินความพร้อมในการเข้ารับบริการ
4. เข้ารับบริการงานเดย์แคร์ตามแผนการรักษา

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
1. เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
2. ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้น จากงานกายภาพบำบัดและงานกิจกรรมบำบัดจนถึงระดับการฟื้นฟูที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. มีระดับการรับรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและกิจกรรมทักษะสังคมได้ทั้งสองโปรแกรม
5. การมารับบริการงานเดย์แคร์ต้องมีผู้ดูแลหรือญาติมาด้วยอย่างน้อย 1 คน ยกเว้นผู้รับบริการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการประเมินนักวิชาชีพภายในหน่วยงาน