นายสาธิต สันตดุสิต

นายสาธิต สันตดุสิต

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


นางบุษกร โลหารชุน

นางบุษกร โลหารชุน

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

นางศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

นางณิชานันทน์ ชะเอม

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

นางวิชนี ธงทอง

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

นางสาวชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางจุไรรัตน์ บัวภิบาล

นางจุไรรัตน์ บัวภิบาล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีคนพิการ

นางประภา ยี่เฮ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางพัชรินทร์ สรไชยเมธา

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางสุพรรณิการ์ แววอาราม

นางสุพรรณิการ์ แววอาราม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล

นางสุมาลี วณิชสัมพันธ์

นางสุมาลี วณิชสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

นางณิชานันทน์ ชะเอม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางธนภร แวววับ

นางธนภร แวววับ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

นางศุลีพันธุ์ โสลันดา

นางศุลีพันธุ์ โสลันดา

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

นางสาริณี แก้วสว่าง

นางสาวสาริณี แก้วสว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี