กรณีมีหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ต้องนำมาแสดง


กรณีมาขอรับบริการกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต้องนำบัตรประจำตัวคนพิการตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

1. บัตรประชาชน

2. บัตรประจำตัวคนพิการ

3. บัตรประจำตัวผู้ป่วย