หนังสือคู่มือแนวทางการให้การสนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง