ขั้นตอนและสิทธิในการเข้ารับบริการที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจ ตามขั้นตอนการมารับบริการงานบริการผู้ป่วยนอก โดยแพทย์จะทำการตรวจประเมิน และวางแผนการรักษา และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการบำบัดกับทีมสหวิชาชีพต่อไปเอกสารที่ต้องใช้ในการรับบริการ ได้แก่ – บัตรประชาชน, – บัตรประจำตัวคนพิการ, – บัตรประจำตัวผู้ป่วย,ผู้ป่วยใหม่/เก่าไม่ได้นัด

– หยิบบัตรคิวติดต่อห้องบัตร
ในเวลา (จันทร์ – ศุกร์) เริ่ม 07.00 น.
นอกเวลา (จันทร์ – ศุกร์) เริ่ม 15.00 น.
นอกเวลา (เสาร์ – อาทิตย์) เริ่ม 08.00 น.
(กรอกแบบฟอร์ม ผู้ป่วยใหม่/ผู้ป่วยเก่าขาดการติดต่อเกิน 5 ปี) กดคิวจากเครื่องกดคิวหน้าห้องบัตร เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบัตร(ในเวลา) หมายเลข 3 (นอกเวลา) หมายเลข 5

หากต้องการเข้ารับการฟื้นฟู และรับการบำบัด ตามขั้นตอนการมารับบริการงานบริการผู้ป่วยนอก โดยแพทย์จะทำการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา และหากแพทย์เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องรับคนไข้เพื่อเป็นคนไข้ใน ก็จะนัดให้มาแอดมิดอีกครั้ง เพื่อให้ได้รับการบำบัดกับทีมสหวิชาชีพต่อไป หากเป็นสิทธิประกันสังคมบุคคลทั่วไป จะต้องเสียค่าใช้จ่ายชำระเงินเอง

หากบัตรที่ท่านถามหมายถึงบัตรที่ออกให้โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สามารถมาขอใหม่ได้เลยโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องบัตร และเสียค่าทำบัตรใหม่ 10 บาท โดยไม่ต้องมีเอกสารแจ้งความประกอบและสิทธิทุกอย่างยังใช้ได้เหมือนเดิม งานข้อมูลโดย งานเวชระเบียนและสถิติ โทร.025914242 ต่อ 8902

การรับบริการที่งานบริการผู้ป่วยใน

หากต้องการเข้ารับการฟื้นฟู ญาติต้องนำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจประเมิน ตามขั้นตอนการมารับบริการงานบริการผู้ป่วยนอก โดยแพทย์จะทำการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา และหากแพทย์เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องรับคนไข้เพื่อเป็นคนไข้ใน ก็จะนัดให้มาแอดมิดอีกครั้ง เพื่อให้ได้รับการบำบัดกับทีมสหวิชาชีพต่อไป

การรับบริการที่คลินิกกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยควรมารับฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งญาติต้องนำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ตามขั้นตอนการมารับบริการงานบริการผู้ป่วยนอก โดยแพทย์จะทำการตรวจประเมิน และวางแผนการรักษา และต่อผู้ป่วยเพื่อรับการบำบัดกับทีมสหวิชาชีพต่อไป สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง โดยทำใบส่งตัวจากต้นสังกัด

ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจประเมิน ตามขั้นตอนการมารับบริการงานบริการผู้ป่วยนอก โดยแพทย์จะทำการตรวจประเมิน และวางแผนการรักษา และต่อผู้ป่วยเพื่อรับการบำบัดกับทีมสหวิชาชีพต่อไป
เปิดให้บริการในเวลาราชการ 5 รอบเวลา ดังนี้
1. เวลา 08.30 – 09.30 น.
2. เวลา 09.40 – 10.40 น.
3. เวลา 10.50 – 11.50 น.
4. เวลา 13.00 – 14.00 น.
5. เวลา 14.00 – 15.00 น.
นอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. และ เสาร์ เวลา 08.30 -11.00 น.