ชื่อหน่วยงาน :

มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ย่อว่า ส.ฟ.ห.

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า :

FOUNDAT FOR SIRINDHORN NATIONAL MEDICAL REHABILITATION INSTITUTE

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ :

วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 394 ของประกาศกระทรวงการคลัง ฯ

สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ : 

88/26 ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 โดยกรมการแพทย์ได้อนุมัติให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ นำเงินที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวาระที่เจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ เป็นจำนวนเงิน 967,533.18 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) นำมาจัดตั้งมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งมีพระประสงค์ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูฯ โดยนำของนายแพทย์คง สุวรรณรัต และมี เรือโทวิฑุร แสงสิงแก้ว ร.น. เป็นประธานมูลนิธิ ปัจจุบันประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ คือ พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆ ด้านตามความจำเป็น
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างกว้างขวางและครบวงจร
4. เพื่อดำเนินงานหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข้อมูลในการบริจาค


1. บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ

1.1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ในการดำเนินการด้านบริการ วิจัย/พัฒนาทางการแพทย์แห่งชาติ/โครงการต่างๆ
1.2 เพื่อสำหรับค่าใช้จ่ายในมูลนิธิฯ ในการดำเนินงาน

บัญชีมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ธนาคารทหารไทย (สาขา ถนนติวานนท์) ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 111-2-19707-2


2. บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ (ตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค)

2.1 สมทบทุน (ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้พิการ)
2.2 สมทบทุน (อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ)
2.3 สมทบทุน (ทำแขน-ขาเทียม)
2.4 สมทบทุน (อุปกรณ์การแพทย์)
2.5 สมทบทุน (อื่นๆ)

บัญชีมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ธนาคารทหารไทย (สาขา ถนนติวานนท์) ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 111-2-19706-4

หมายเหตุ
1. เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ แล้ว กรุณาแฟกซ์ใบฝากเงิน พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล/ที่อยู่ของผู้บริจาค เพื่อเป็นหลักฐานให้มูลนิธิฯ
2. เบอร์ติดต่อ 02-9510866 หรือ 02-5914242 ต่อ 6704 แฟกซ์ 02-9511472

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา
2 นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ ที่ปรึกษา
3 นายบุญสืบ ชนารัตน์ ที่ปรึกษา
4 นางสุวิมล มหากิจศิริ ที่ปรึกษา
5 พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธาน
6 นายเสน่ห์ ศรีดารณพ รองประธาน
7 นายสมชาต อินทรทูต รองประธาน
8 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น กรรมการ
9 นายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร กรรมการ
10 นายวันชัย มโนสุทธิ กรรมการ
11 แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีปรัชญาอนันต์ กรรมการ
12 แพทย์หญิงภัทริยา จารุทัศน์ กรรมการ
13 นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก กรรมการ
14 นางสาวส่องแสง ธรรมศักดิ์ กรรมการ
15 นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณพฤกษ์ กรรมการ
16 นางสาวศศดิศ ชูชนม์ กรรมการ
17 แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ กรรมการ
18 นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ กรรมการ
19 นางธนภร แวววับ กรรมการและเหรัญญิก
20 นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต กรรมการและเลขาธิการ