การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ

"สร้างความตระหนัก มีมาตรฐานในการดูแล เน้นการมีส่วนร่วม ลดข้อจำกัดอุปสรรค เสริมพลังทุกภาคส่วน
เพิ่มคุณภาพชีวิต ก้าวสู่สังคมอย่างมั่นใจ"


ภาวะไขสันหลังบาดเจ็บ เป็นภาวะเจ็บป่วยที่สำคัญ ที่นำไปสู่ความพิการ โดยภาวะนี้ทำให้เกิดความบกพร่องทางร่างกาย โดยเฉพาะในด้านการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยมักมีอาการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้าง ที่เรียกว่า " paraplegia" หรือ อัมพาครึ่งท่อนล่าง ถ้ามีอาการบาดเจ็บของไขสันหลังระดับอก/เอว หรือ มีอาการอ่อนแรงของทั้งแขนและขา ที่เรียกว่า "tetraplegia" ถ้ามีการบาดเจ็บของไขสันหลังระดับคอ ภาวะนี้ทำให้ผู้ป่วยมีข้อจำกัดต่างๆ ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหว หรือ การเดิน นอกจากนี้ยังพบความบกพร่องอื่นๆ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น ปัสสาวะไม่ออก หรือ เล็ดราด ท้องผูก เกิดแผลกดทับ เป็นต้น การที่ผู้ป่วยได้รับการดูแล การฝึกทักษะด้านต่างๆ รวมถึงความรู้ในการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ สามารถทำให้ผู้ป่วยกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันด้วยตัวเองตามระดับความสามารถได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ โดยมีระบบให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างครอบคลุมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาบาลฟื้นฟู, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด,นัก/ช่างกายอุปกรณ์ , นักให้คำปรึกษา, นักสังคมสงเคราะห์ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยอย่างครอบคลุม การให้การรักษา บรรเทาอาการต่างๆ เช่น อาการปวด อาการเกร็ง การฝึกทักษะด้านต่างๆที่บกพร่อง รวมไปถึงการเสริมพลังให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สังคมอย่างมั่นใจ


บริการของเรา

ทางสถาบันมีการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ หลักๆ ดังนี้

คลินิกผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก โดยเน้นในด้านการติดตามอาการ ความบกพร่องต่างๆ รวมทั้งการประเมินภาวะสุขภาพพื้นฐานอื่น ๆ

การฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน โดยเน้นการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่างๆตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและทีมสหสาขาวิชาชีพ

คลินิกเติมรัก เป็นคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำแก่คนพิการไขสันหลังบาดเจ็บที่มีปัญหาด้านเพศสัมพันธ์

หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสรรถภาพผู้ป่วย/คนพิการไขสันหลังบาดเจ็บ ได้แก่
1. หน่วยงานกายภาพบำบัด
2. หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
3. หน่วยงานด้านการพยาบาล แบ่ง งานบริการผู้ป่วยนอก (OPD) , งานบริการผู้ป่วยใน (IPD)
4. ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ (AT)
5. หน่วยงานกายอุปกรณ์ (PO)
6. การให้คำแนะนำ
7. สังคมสงเคราะห์
8. หน่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
9. คลินิกเติมรัก