โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

ข้อมูลผู้ป่วยคนพิการโควิด ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรคนพิการ