คู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ

คู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
คู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
คลิกอ่านรายละเอียด
คำนำ - สารบัญ
บทที่ 1 เจตนารมณ์และจุดเปลี่ยนของชีวิตคนพิการไทย
บทที่ 2 การกำหนดนิยามความพิการด้วยแนวคิด ICF
บทที่ 3 การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการเห็น [1]
บทที่ 4 การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
บทที่ 5 การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการเคลื่อนไหวและทางกาย
บทที่ 6 การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
บทที่ 7 การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางสติปัญญา
บทที่ 8 การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการเรียนรู้
ภาคผนวก
- ภาคผนวก 9.1 แบบซักประวัติผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการสื่อความหมาย
- ภาคผนวก 9.2 รายละเอียด วิธีการประเมินการคัดกรองทางภาษาและการพูด
- ภาคผนวก 9.3 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
เอกสารอื่นๆ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ความพิการ