การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการทางกายของคนพิการไทย
Accessibility to Physical Assistive devices of Persons with Disabilities in Thailand
โดย แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์

รายละเอียดของข้อมูล บทนำ
รายละเอียดของข้อมูล เนื้อหา