ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นหน่วยให้บริการเฉพาะทางด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการได้แก่ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยทีมผู้ให้บริการทำการประเมินความต้องการจำเป็น (needs) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยต่าง ๆ พร้อมให้บริการอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงแนะนำการดัดแปลง/ปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมายหลัก

ได้แก่ ผู้ป่วย/คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย คนพิการทางการเห็น (ตาบอด/สายตาเลือนราง) ญาติผู้ป่วย/คนพิการ

ทีมผู้ให้บริการ

ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และทีมช่าง บุคลากรผู้ให้บริการได้รับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางเพื่อให้บริการอย่างตรงความต้องการเฉพาะรายของผู้รับบริการ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. ผู้ป่วย/คนพิการทำแฟ้มประวัติ และพบแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก เพื่อตรวจวินิจฉัยและพิจารณาอุปกรณ์/โปรแกรมที่เหมาะสม
2. เมื่อแพทย์พิจารณาแล้วจำเป็นต้องรับอุปกรณ์/บริการอื่นของงานศูนย์สาธิต ฯ ผู้ป่วย/คนพิการมาที่ตึกศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
(กรณีใช้สิทธิคนพิการ ต้องนำบัตรคนพิการมาด้วยทุกครั้ง)

ศูนย์เรียนรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
สถานที่ตั้ง : อาคารศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 - 2591 - 4242 หรือ 0 - 2965 - 9186 - 88 ต่อ 6798, 6794, 6792

บริการหลัก ได้แก่

บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์เพื่อวินิจฉัยความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย จากนั้นผู้รับบริการจะถูกส่งไปที่งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เพื่อประเมินศักยภาพข้อจำกัด ทักษะ วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ก่อนการให้คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย/คนพิการ (เช่น สิทธิ ท74/เบิกต้นสังกัด/ประกันสังคม/รัฐวิสาหกิจ)

เมื่อผู้รับบริการได้รับอุปกรณ์แล้ว นักวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด) จะให้คำแนะนำและฝึกทักษะการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อให้ผู้รับบริการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

อุปกรณ์ที่ให้บริการ ได้แก่

1. รถนั่งคนพิการ (wheelchair) มีหลายแบบและหลายขนาด ตัวอย่างเช่น
แบบมาตรฐานใหญ่
แบบมาตรฐานใหญ่
แบบมาตรฐานเล็ก
แบบมาตรฐานเล็ก
แบบช่วยเหลือตนเอง
แบบช่วยเหลือตนเอง
แบบไตรวิลเลอร์
แบบไตรวิลเลอร์
แบบรัพไรเดอร์
แบบรัพไรเดอร์
แบบปรับเอน 2 ระบบ
แบบปรับเอน 2 ระบบ
2. อุปกรณ์ช่วยในการเดิน (walking aids) ได้แก่
เครื่องช่วยเดินแบบสี่ขา
เครื่องช่วยเดินแบบสี่ขา
ไม้เท้า 1 ปุ่ม
ไม้เท้า 1 ปุ่ม
ไม้เท้า 3 ปุ่ม
ไม้เท้า 3 ปุ่ม
ไม้ค้ำยัน
ไม้ค้ำยัน
 ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด
ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด
เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อ
เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อ
เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อ
เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อ
3. เบาะรองนั่ง
เบาะรองนั่ง
เบาะรองนั่ง

บริการซ่อม/ดัดแปลงอุปกรณ์

คลิกอ่านรายละเอียด
หากอุปกรณ์ชำรุด ผู้รับบริการสามารถปรึกษาแพทย์ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ เพื่อพิจารณาส่งซ่อมหรือดัดแปลงตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย / คนพิการรายนั้น

บริการอุปกรณ์ประคองท่านั่ง

คลิกอ่านรายละเอียด
ผู้ป่วย/คนพิการที่มีปัญหาการทรงท่าทาง หรือมีภาวะผิดรูปของลำตัวและมีความยากลำบากในการนั่งตัวตรง อาจต้องได้รับการพิจารณาจัดทำอุปกรณ์ประคองท่านั่ง เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้น และเพื่อให้รู้สึกสบายขึ้น

บริการฝึกทักษะการใช้รถนั่งคนพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด
กรณีรับรถนั่งคนพิการ ผู้ป่วย/คนพิการจะได้รับการประเมินและฝึกทักษะการใช้งานรถนั่งคนพิการให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งระดับการฝึกเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ ทักษะระดับพื้นฐาน ทักษะขั้นสูง และ ทักษะพิเศษ

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด
เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้รับบริการ (ผู้ป่วย/คนพิการ ญาติ) สามารถเผชิญกับผลที่เกิดจากความพิการโดยการให้คำปรึกษาด้านส่วนตัว การแพทย์ การศึกษา สังคม อาชีพ โดยนักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation counselor) จะทำการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมรับฟังและสะท้อนความรู้สึก ความกังวลในใจของผู้รับบริการ ค้นหา/เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือกในการเผชิญและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังทำการประสานงานกับสหวิชาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการปรับตัว การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้รับบริการให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างอิสระและกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการทางการเห็น

คลิกอ่านรายละเอียด
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการทางการเห็น (สายตาเลือนราง/ตาบอด) ได้แก่ การฝึกทักษะการใช้สายตาที่เหลืออยู่ ให้อุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเห็น (low vision aids) ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน และทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (orientation and mobility; O&M)

ศูนย์เรียนรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด
ให้บริการแนะนำอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและแนะนำการดัดแปลงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ