ประกวดราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 New!
จ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 New!
เครื่องตรวจอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 เดือน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดสื่อส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New!
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดสื่อส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดสื่อส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 1 รายการ