รายนามคณะกรรมการบริหารสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ชื่อ - นามสกลุ ผู้แทนจากหน่วยงาน ตำแหน่ง
นายศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ประธานกรรมการ
นางจุฬาลักษณ์ สอนดิษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ รักษาการหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ
นางยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กรรมการ
นางละมัยพร โลหิตโยธิน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กรรมการ
นางบุษกร โลหารชุน รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ กรรมการ
นางสาวชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กรรมการ
นางสาวดลฤดี ศรีศุภผล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กรรมการ
นางประภา ยี่เฮ็ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล กรรมการ
นางสาวนภัสกรณ์ โกมารทัต หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ
นางธนภร แวววับ หัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชี กรรมการ
นายสุทธิศักดิ์ สุทธิบุตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กรรมการ
นางสาวอมรรัตน์ สิระมนต์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล กรรมการ
นายนิมิต รัตนรงคาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เลขานุการ