คู่มือสำหรับการดูแลคนพิการ 7 ประเภท

ประเภทที่ 1 การดูแลคนพิการทางการเห็น
ประเภทที่ 2 การดูแลผู้ป่วยและคนพิการ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ประเภทที่ 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ประเภทที่ 4 การดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ประเภทที่ 5 การดูแลคนพิการทางสติปัญญา
ประเภทที่ 6 การดูแลเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
ประเภทที่ 7 การดูแลเด็กออทิสติก