หนังสือแนวทางด้านการฟื้นฟู

คู่มือชุดรายการอาหารไทยสำหรับผู้มีภาวะ "กลืนลำบาก" Thai dietary set for person with dysphagia New!
หนังสือแนวทางทางเวชปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก Clinical Practice Guidelines:dysphagia New!
คู่มือการดูแลคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง อัมพาตแขนและขา (เตตราพลีเจีย)
คู่มือการดูแลคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง
มาตรฐานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ICF : บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ
หลักสูตรการให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO Wheelchair Service Training Package-Basic level)
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและสูญเสียอวัยวะ
แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง
แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
แนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่บาดเจ็บไขสันหลัง
ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
การฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม สุขภาพดีที่พอเพียง
เรียนรู้เพื่อสานต่องานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการดูแลสุขภาพคนพิการสำหรับองค์กรในชุมชน
คู่มือสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังเกิดอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดในผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เล่ม 2
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดในผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เล่ม 1
แนวทางเวชปฏิบัติด้านกายอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
การฟื้นฟูผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูด
แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน