เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2018)

Proceeeding CBR Forum 2018

วันที่ 24 มกราคม 2561

ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4
1. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Disability Inclusive Development กับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน"
2. เสวนา "เรียนรู้ CBR Matrix จากประสบการณ์คนทำงานภาคสุขภาพ"
   - คุณอาทิตยา ชมพนิมิต
   - คุณมัลลิกา ตะติยาพรพันธ์
3. การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (oral presentation) "ประเภทผลงานวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน"
   - การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคหลอดเลืดสมองที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
   - การพัฒนารูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
   - เตียงฝึกยืนปรับองศาได้
   - กลไกการบริหารระบบสวัสดิการสังคมสำหรับบุคคลที่มีความพิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   - แนวทางการใช้ฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ห้องประชุม BB 406
1. เสวนา "ศูนย์บริการคนพิการ - We will never walk alone"
   - ดร.ชื่นกมล นาคประเสริฐ
   - คุณเพียงฟ้า สุทธิพรมณีวัฒน์
2. การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (oral presentation) "ประเภทโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน"
   - กล่องยาสามัญประจำบ้านพูดได้ ด้วย Audio QR code
   - การพัฒนาศักยภาพผู้พิการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
   - การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
   - โครงการสำรวจสมรรถนะหรือสมรรถภาพของคนพิการทางการเห็น จังหวัดจันทบุรี
   - โครงการ บ้านแฮดรวมใจ ก้าวข้ามความต่างสู่แนวทางพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากายอุปกรณ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
   - ละครแทรกสด ในฐานะเครื่องมือพัฒนาศักยภาพและสร้างพลวัตในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกันของคนพิการ
   - การประเมินและการเลือกใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้กรอบ SETT
   - ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 25 มกราคม 2561

ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4
1. TED Talk : The CBR Matrix กับชีวิตคนพิการ
   - คุณณธกมล รุ่งทิม
2. เสวนา "Because a child is a child"
   - คุณปิยะนุช ชัชวรัตน์ (งานนำเสนอ งานวิจัย )
3. เสวนา "The Power of Inclusive Education for Disabled Child"
   - ดร.สมพร หวานเสร็จ
   - คุณลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
   - รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
4. เสวนา "การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยชุมชนเป็นฐาน คนพิการมีส่วนร่วม"
   - ดร.กนกพร เจริญฤทธิ์

ห้องประชุม BB 406
1. เสวนา "อาชีพคนพิการ : ปรับแนวคิด เติมเต็มชีวิตคน"

วันที่ 26 มกราคม 2561

ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4
1. เสวนา "เรื่องคนพิการ สื่อกับเราคิดต่างกันอย่างไร"
2. Experiences from CBM on strengthening a Disability Inclusive Development (DID) approach in CBR/CBID programmes
   - Mr.Nouanta Latsavongxay