สิทธิการรักษาในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เนื่องจาก สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นสถานพยาบาลแบบทุติยภูมิ และเป็นสถานพยาบาลที่ให้การรักษาเฉพาะทาง
จึงกำหนดการใช้สิทธิการรักษาไว้ ดังนี้

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สิทธิประกันสุขภาพ
มีหนังสือส่งตัว

ชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน

สิทธิประกันสังคม

ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กรณีรับบริการกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ นำใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ ไปยื่นเรื่องเบิกเงินคืนตามสิทธิ จากประกันสังคมเขตพื้นที่ที่มีสิทธิ

สิทธิประกันสังคม มีหนังสือส่งตัว

ชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน

สิทธิประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ

ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กรณีผู้ป่วยใน ชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน

กรณีรับบริการกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ นำใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ ไปยื่นเรื่องเบิกเงินคืนตามสิทธิ จากประกันสังคมเขตพื้นที่ที่มีสิทธิ

สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด /รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานต่างๆ

ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สามารถยื่นเรื่องเบิกเงินคืนได้ตามสิทธิ จากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีหน่วยงานเบิกกับกรมบัญชีกลาง ขอรับบริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องเบิกผ่านระบบจ่ายตรงเท่านั้น

สิทธิเบิกต้นสังกัด ที่ลงทะเบียนโครงการจ่ายตรงฯและมีสิทธิแล้ว

ชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้พิการ (ท74)
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทหารผ่านศึก (ท75)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ยกเว้นค่าบริการที่อยู่นอกสิทธิ)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ พ.ศ. 2556
: กรณีมีบัตรประจำตัวคนพิการ ต้องใช้สิทธิการรักษาที่ติดตัว
: ค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน หมายถึง ค่ารักษาที่เบิกไม่ได้ตามสิทธิ เช่น ยานอกบัญชี เป็นต้น

แนวทางการขอรับอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการ ของผู้มีบัตรคนพิการ ตามสิทธิการรักษา

สิทธิบัตรทองผู้พิการ (ท.74)

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและอุปกรณ์เครื่องช่วยตามความพิการ ของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง) และมีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้ว จะต้องเปลี่ยนเป็นสิทธิบัตรทองผู้พิการ จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ โดยสามารถยื่นบัตรประจำตัวผู้พิการ เพื่อเปลี่ยนสิทธิ ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ

สิทธิประกันสังคม

ผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม ที่ขอรับกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเองในส่วนที่เบิกได้ ตามประกาศ พรบ.ประกันสังคม แล้วนำใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์
ยื่นสำนักงานประกันสังคมเพื่อเบิกเงินคืน

สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ไม่ต้องชำระส่วนเกิน ตามนโยบายของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้ที่ใช้สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด ที่ขอรับกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ในส่วนที่เบิกได้ตามสิทธิการรักษา และเบิกเงินคืนตามระบบของหน่วยงาน

ผู้ที่ใช้สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง และข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ในการขอรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะต้องเบิกผ่านระบบโครงการจ่ายตรงเท่านั้น

สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ไม่ต้องชำระส่วนเกิน ตามนโยบายของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ