บทความ CNPG

แนวทางปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีปัญหาอ่อนล้า
(CNPG : Poststorke Rehabilitation : Fatigue)
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีปัญหาการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ
(CNPG : Poststorke Rehabilitation : Fecal incontinence)
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ เรื่อง การป้องกันและการดูแลแผลกดทับแบบบูรณาการ
(CNPG : Poststorke Rehabiletation : Comprehesive Pressure Ulcer Prevention and Pressure Ulcer care)
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่มีปัญหาภาวะความสนใจบกพร่องครึ่งซีก
(CNPG : Poststorke Rehabilitation : Unilateral neglect)
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีปัญหาการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
(CNPG : Poststorke Rehabilitation: Comprehesive Pressure Urinary incontinence)
การป้องกันและการดูแลแผลกดทับแบบบูรณาการในผู้ป่วย Poststroke Rehabilitation
คู่มือการทำแผลสำหรับญาติ หรือผู้ดูแล
การสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง (CIC 1) (Clean Intermittent Catheterization)
คู่มือการสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราวด้วยตนเอง (CIC 2)
แบบประเมินความสามารถในการทำกิจกรรม (SNMRC- Functional Assesment)