ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบบริการ

1. ทาง E-mail

โดยส่งข้อมูลมาที่ E-mail : advice.snmrc@gmail.com

2. ตู้แสดงความคิดเห็น

- อาคารอำนวยการชั้น 1-5
- งานบริการผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการชั้น 1
- ห้องบัตร อาคารอำนวยการชั้น 1
- ห้องยา อาคารอำนวยการชั้น 1
- ห้อง X-ray อาคารอำนวยการชั้น 1
- งานประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการชั้น 1
- ตึกกายภาพบำบัด,ตึกกิจกรรมบำบัด,ตึกกายอุปกรณ์, งานผู้ป่วยใน,บ้านวิถีอิสระและหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

3. เสนอความคิดเห็นด้วยตัวเอง

ศูนย์รับคำปรึกษาด้านระบบบริการ ณ ห้องมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อาคารอำนวยการชั้น 1

4. เสนอความคิดเห็นทางจดหมาย

ศูนย์รับคำปรึกษาด้านระบบบริการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เลขที่ 88/26 หมู่ 4 ซ.บำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5. ทางโทรศัพท์/โทรสาร

- โทร 02 591 4242, 02 591 5455 ต่อ 6788, 6789
- โทรสาร 02-5913912
** หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้รับทางหน่วยงานจะเก็บไว้เป็นความลับ **