ต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู

แนวทางการคำนวณต้นทุน กิจกรรมบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehab doctor 7 Aug 2011 ปรับ CC&LC
Rehab Nurse_Unit_Cost 7 AUG 2011 ปรับ CC&LC
UNIT COST PT 8 Aug 2011 ปรับ LC& CC
ข้อแตกต่างจากชุดที่ตีพิมพ์
ST 7 Aug 2011 ปรับ LC & CC
กายอุปกรณ์_Unit_Cost ปรับ CC & LC 15 Aug 2554
การคิดต้นทุนกิจกรรมเวชกรรมฟื้นฟู (นำเสนอ วันที่ 19 สิงหาคม 2554)
การคำนวณต้นทุนกิจกรรมบำบัด
คลิกอ่านรายละเอียด
ต้นทุนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างกิจกรรมบำบัด
ต้นทุนค่าวัสดุกิจกรรมบำบัด
ต้นทุนค่าแรงกิจกรรมบำบัด
การทบทวนค่าบริการของวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
Unit Cost OT 8 Aug 2011 CC & LC
พจนานุกรมกิจกรรมบำบัด
รวมรายการคำนวณต้นทุนกิจกรรมบำบัดทั้งหมด