คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก (Child Rehabilitation Clinic/CRC)


คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2540 เดิมมีชื่อว่า คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ให้บริการเป็นคลินิกเล็ก ๆ โดยมีสหวิชาชีพมาทำงานร่วมกัน สัปดาห์ละ 1 วัน หลังจากนั้นมีจำนวนผู้มารับบริการมากขึ้น จึงได้ขยายวันให้บริการเป็นสัปดาห์ละ 2 วันและในปี 2552 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ ได้มุ่งเน้นขยายบริการด้านการฟื้นฟูเด็กให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและรองรับ จำนวนผู้มารับบริการที่มากขึ้นทุก ๆ วันจึงได้ขยายวันให้บริการเป็นทุกวันราชการ
ทีมสหวิชาชีพ : ประกอบด้วย
1. แพทย์
2. พยาบาล
3. นักกายภาพบำบัด
4. นักกิจกรรมบำบัด
5. นักกายอุปกรณ์
6. นักแก้ไขการพูด
7. นักสังคมสงเคราะห์

วันและเวลาให้บริการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก (ในเวลาราชการ)

1. การบริการตรวจประเมินโดยทีมสหวิชาชีพ
- วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.
2. การบริการทางกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และการบำบัดด้วยเทคนิค VOJTA
- ผู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอก : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.
- ผู้รับบริการผู้ป่วยใน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 ถึง 16.30 น.

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยนอก (นอกเวลาราชการ)

1. การบำบัดด้วยเทคนิค VOJTA
- วันศุกร์ เวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.
2. การให้บริการทางกิจกรรมบำบัด
- วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจประเมินโดยทีมสหวิชาชีพ

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ผู้รับบริการสามารถเข้ารับการตรวจประเมินโดยแพทย์จากงานบริการผู้ป่วยนอก หรือสามารถโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดพบแพทย์ (โทร.02-591-5455 ต่อ 6791)
2. ติดต่อทำแฟ้มประวัติและรับใบสั่งยาที่ห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่งานนักสังคมสงเคราะห์
3. ยื่นเอกสารและรับบัตรคิวเพื่อพบแพทย์ที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
4. คัดกรองพัฒนาการเด็กโดยพยาบาลและพบเข้าแพทย์
5. ติดต่อห้องลงทะเบียนเพื่อรับวันและเวลานัดเพื่อเข้ารับการฝึกตามโปรแกรมที่ได้รับ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
6. ชำระค่าบริการที่งานผู้ป่วยนอก

ขั้นตอนการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ยื่นใบนัดและรับใบสั่งยาที่ห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิการรักษาและชำระค่าบริการที่งานบริการผู้ป่วยนอก
2. ยื่นเอกสารและใบนัดที่ห้องลงทะเบียน งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
3. เข้ารับการคัดกรองทุกครั้งก่อนการเข้ารับบริการ
4. เข้ารับการฟื้นฟูตามโปรแกรม
5. รับใบนัดครั้งต่อไป

รูปแบบการให้บริการ

1. แบบผู้ป่วยนอก : ซึ่งต้องผ่านการตรวจประเมินจากงานบริการผู้ป่วยนอกแล้วส่งปรึกษา คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
2. แบบผู้ป่วยใน : โดยแพทย์ประจำคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก จะเป็นผู้พิจารณาในการเข้ารับการฟื้นฟู ฯ แบบผู้ป่วยใน

ประเภทของผู้ป่วย

คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกนิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก ให้บริการเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเป็นหลัก เช่น เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy : CP)
เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Traumatic Brain Injury:TBI) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่มีพฤติกรรมผิดปกติ (Autistic) มีความบกพร่อง ด้านการเรียนรู้ (Learning Dysfunction) สมาธิสั้น (ADHD) และอื่น ๆ

โปรแกรมการให้บริการ

คลิกอ่านรายละเอียด
1. การบริการทางกิจกรรมบำบัด
- การฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ เช่น การเพิ่มความแข็งแรง การฝึกการหยิบจับ การส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
- การฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น การใส่เสื้อผ้า การรับประทานอาหารด้วยตัวเอง
- การกระตุ้นกลืนและกระตุ้นกล้ามเนื้อปาก เพื่อลดภาวะน้ำลายไหลหรือปฏิกิริยาอัตโนมัติที่ผิดปกติต่าง ๆ
- การกระตุ้นประสาทความรู้สึกด้านต่าง ๆ ด้วยการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก (SI)
- การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม อารมณ์และทักษะทางสังคม เช่น กลุ่มเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้
2. การบริการทางกายภาพบำบัด
- การออกกำลังกายแขน ขา และลำตัว การจัดท่าทางการนอน นั่งให้เหมาะสม
- ฝึกการทรงท่าทั้งท่านั่งและท่ายืน
- การกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และการเดิน
- ธาราบำบัด เป็นการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แขน ขา และลำตัว ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น
- การบำบัดด้วยเทคนิค VOJTA เป็นการกระตุ้นบริเวณจุดเฉพาะ ซึ่งมีอยู่ตามส่วนต่างๆในร่างกาย เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดปฎิกิริยาการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติของแขน ขา และลำตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวตามปกติของมนุษย์ การกระตุ้น VOJTA จะทำให้เด็กมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นได้

3. การจัดกลุ่มผู้ปกครอง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กแต่ละประเภท
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค /ปัญหา/ภาวะแทรกซ้อน/ การดูแลให้ความช่วยเหลือและการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ
5. การส่งต่อผู้ป่วยเด็กไปยังหน่วยงานอื่นๆ เช่น งานแก้ไขการพูด กายอุปกรณ์ งานศูนย์สาธิตและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ผู้ปกครองควรมาก่อนเวลานัด 10 - 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนการเข้ารับการบริการ
2. ผู้ปกครองควรอยู่กับเด็กทุกครั้งที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อเข้ารับโปรแกรมการฝึกต่อที่บ้าน และเพื่อความปลอดภัยแก่เด็ก
3. ผู้ปกครองควรเตรียมอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นของเด็กมาด้วยทุกครั้ง เช่น ผ้าอ้อมเด็ก เสื้อผ้า นม เป็นต้น
4. หากเด็กมีโรคประจำตัว เป็นไข้ น้ำมูก หรืออาการผิดปกติอื่นๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้ง
5. หากไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลานัด กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนทุกครั้ง
งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โทร. 02-591-5455 ต่อ 6791