ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กรมการแพทย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดตั้งให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐสามารถเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กรมการแพทย์ ดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกิจอำนวยการ ตั้งอยู่ ณ ห้องธุรการ อาคารอำนวยการชั้น 2 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ หัวหน้าฝ่ายบริหารดำเนินการ และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้าข้อมูล คือคุณละเมียด ปัทมานนท์
  - สถานที่ตั้ง ห้องธุรการ อาคารอำนวยการชั้น 2 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 88/26 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000