คลินิกเดย์แคร์

งานเดย์แคร์


เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายตลอดวัน ภายใต้การควบคุมของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2551
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เตรียมพร้อมกลับสู่สังคม โดยให้บริการด้านสุขภาพควบคู่ไปกับด้านสังคมแก่ผู้รับบริการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งบุคคลกลุ่มนั้นมักจะโดดเดี่ยว เหงา เนื่องจากความพิการหรืออาการของพวกเขานั้นเอง งานเดย์แคร์จึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณค่าชีวิตของผู้รับบริการ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถและความแข็งแรงของร่างกาย ภายในหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมผู้เชียวชาญ เมื่อมารับบริการญาติและผู้ดูแลได้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ ไม่เพียงแค่มาพักผ่อนหรือผ่อนคลาย แต่ยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการดูแลขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มารับบริการแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์ของงานเดย์แคร์ไม่ได้ที่จะรักษาหรือลบความพิการให้หายไป แต่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อจำกัดของตนเองและเข้าใจว่าตนเองนั้นยังคงสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตทางสังคมและครอบครัว
เวลาทำการ
ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
(เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)
อัตราค่าบริการ
คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย วันละ 600 บาท
บุคคลกรในหน่วยงาน
นักกิจกรรมบำบัด
นักกายภาพบำบัด
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
(การให้คำปรึกษาจากทีมการฟื้นฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสม)

การบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด
การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด
กิจกรรมสันทนาการร่วมการรักษา
กิจกรรมกลุ่มให้คำปรึกษา
การพบแพทย์ต่อเนื่อง

กิจกรรมกลุ่มทักษะสังคม
กิจกรรมการประกอบอาหาร
กิจกรรมเกม สันทนาการ
กิจกรรมดนตรีบำบัด
กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ
กิจกรรมศิลปะบำบัด,การประดิษฐ์ประดอย


กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์, วันขึ้นปีใหม่, วันเกิด
กิจกรรมอาสาสมัครตามโอกาส

ขั้นตอนการมารับบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด
ผู้ป่วยใหม่
การมารับบริการงานเดย์แคร์กรณีผู้ป่วยใหม่ มีดังนี้
1. พบแพทย์เพื่อสั่งการรักษาที่งานผู้ป่วยนอก
2. นำใบสั่งการรักษามาติดต่อเคาน์เตอร์งานเดย์แคร์ อาคารกิจกรรมบำบัดชั้น 2 เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับ การเข้ารับบริการและนัดวันมารับบริการ
ขั้นตอนเข้ารับบริการ
1. ยื่นบัตรนัดรับบริการงานเดย์แคร์ พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับบริการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ที่ห้องเวชระเบียน
2. ติดต่อเคาน์เตอร์งานเดย์แคร์ ยื่นบัตรนัดและบัตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อลงบันทึกประวัติการมารับบริการ
3. วัดความดันประเมินความพร้อมในการเข้ารับบริการ
4. ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด
5. เข้ารับบริการงานเดย์แคร์
กรณีผู้ป่วยเก่า
1. ยื่นบัตรนัดรับบริการงานเดย์แคร์ พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับบริการสถาบันสิรินธรเพื่อการ ฟื้นฟูฯ ที่ห้องเวชระเบียน
2. ติดต่อเคาน์เตอร์งานเดย์แคร์ ยื่นบัตรนัดและบัตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อลงบันทึกประวัติการมารับบริการ
3. วัดความดันประเมินความพร้อมในการเข้ารับบริการ
4. ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด
5. เข้ารับบริการงานเดย์แคร์

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
2. ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้น จากงานกายภาพบำบัดและงานกิจกรรมบำบัดจนถึงระดับการฟื้นฟูที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. มีระดับการรับรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและกิจกรรมทักษะสังคมได้ทั้งสองโปรแกรม
5. การมารับบริการต้องมีผู้ดูแลหรือญาติอย่างน้อย 1 คนมาด้วย ยกเว้นผู้รับบริการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการประเมินเจ้าหน้าที่งานเดย์แคร์