รายนามผู้บริหาร

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ
นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ
ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
นางจุฬาลักษณ์  สอนดิษฐ์
นางจุฬาลักษณ์ สอนดิษฐ์
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
แพทย์หญิงบุษกร  โลหารชุน
แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์
นางศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์
นางศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
แพทย์หญิงจุไรรัตน์  บัวภิบาล
แพทย์หญิงจุไรรัตน์ บัวภิบาล
รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

รายนามผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ ดำรงตำแหน่ง 14 ตุลาคม พ.ศ.2531 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2536
แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีปรัญชญาอนันต์ ดำรงตำแหน่ง 11 สิงหาคม พ.ศ.2536 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2540
แพทย์หญิงภัทริยา จารุทัศน์ ดำรงตำแหน่ง 16 สิงหาคม พ.ศ.2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ดำรงตำแหน่ง 6 พฤษภาคม พ.ศ.2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ดำรงตำแหน่ง 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน