เอกสารความรู้เกี่ยวกับผู้พิการ

การจดทะเบียนคนพิการ
สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
เบี้ยความพิการ
การจ่ายเบี้ยความพิการ
สิทธิประโยชน์จากการจดทะเบียนฯ ตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ