หน่วยงานภายใน

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีคนพิการ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน

กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์