เอกสารให้ดาวน์โหลด

เอกสารการศึกษาดูงาน 13 ธันวาคม 2560

คลิกอ่านรายละเอียด
งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กกับการทำงานเครือข่าย
บทบาทสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ในการสนับสนุนเครือข่ายการดูแลคนพิการ

เอกสารประกอบการประชุม อบรม ต่างๆ

คลิกอ่านรายละเอียด
1. เอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการตามประกาศการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ New!
การประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการเห็นและแนวทางการดูแลเบื้องต้น
การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการได้ยิน
การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางสื่อความหมาย
การประเมินความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกายตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประเภท 4
การประเมินและวินิจฉัยความพิการประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
Specific Learning Disorder (SLD)
ความพิการประเภท 7 ออทิสติก
2. เอกสารประกอบการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ รุ่นที่ 2
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
คนพิการกับการเข้าถึงบริการอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร (นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์)
(ร่าง) Intermediate care service plan กระทรวงสาธารณสุข
การจ้างงานคนพิการของกระทรวงสาธารณสุข (บุญพลอย ตุลาพันธุ์)
Recovery Approach (แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์)
การคัดกรองเด็กเพื่อเข้าถึงบริการฟื้นฟู (แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
การสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ (สาขาคนพิการ) ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ (ดร.กภ.สาริณี แก้วสว่าง)
ความรู้สำหรับบุคลากรเพื่อให้บริการตามแนวทางการคืนสู่สุขภาวะ (Recovery Oriented Service)
3. เอกสารประกอบการอบรมโครงการต้นแบบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาลให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่นที่ 1
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
การให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ธิดารัตน์ นงค์ทอง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย)
ความรู้เรื่องการออกแบบ การบริการคนพิการและคนพิการทางการเห็น (โดยนายธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)
วิถีชีวิตของคนพิการทางการเห็น/วิธีปฏิบัติ และการช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น (นางสาวณุชนาฎ โต๊ะดี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)
การดูแล ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก : คนพิการทางการเรียนรู้ (อรอนงค์ สงเจริญ วิทยาลัยราชสุดา)

จดหมายข่าว

คลิกอ่านรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ถึง มกราคม 2560
จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2559
จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2559
จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มกราคม 2559
จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ถึง มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2557

รายงานประจำปี

คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553

เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

คลิกอ่านรายละเอียด
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
แบบฟอร์มต่างๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข