คณะกรรมการจริยธรรมสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ผลการคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรดีเด่น ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ประจำปี 2559
นโยบายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี 2558
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
แผนการจัดการความเสี่ยงด้านจริยธรรมองค์กร ปี 2558
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2558
นโยบายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี 2559
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
คำสั่งสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมการแพทย์