มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ย่อว่า ส.ฟ.ห.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า : FOUNDAT FOR SIRINDHORN NATIONAL MEDICAL REHABILITATION INSTITUTE
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 394 ของประกาศกระทรวงการคลัง ฯ
สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ : 88/26 ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 โดยกรมการแพทย์ได้อนุมัติให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
นำเงินที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวาระที่เจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ เป็นจำนวนเงิน 967,533.18 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) นำมาจัดตั้งมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งมีพระประสงค์ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูฯ โดยนำของนายแพทย์คง สุวรรณรัต และมี เรือโทวิฑุร แสงสิงแก้ว ร.น. เป็นประธานมูลนิธิ ปัจจุบันประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ คือ พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ

1. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆ ด้านตามความจำเป็น
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างกว้างขวางและครบวงจร
4. เพื่อดำเนินงานหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข้อมูลในการบริจาค

1.บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ (ตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค)

1.1 สมทบทุน (ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้พิการ)
1.2 สมทบทุน (อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ)
1.3 สมทบทุน (ทำแขน-ขาเทียม)
1.4 สมทบทุน (อุปกรณ์การแพทย์)
1.5 สมทบทุน (อื่นๆ)

โอนเงินบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ธนาคารทหารไทย (สาขา ติวานนท์) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-2-19706-4

2. บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ (ค่าใช้จ่ายในมูลนิธิฯ)

2.1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ในการดำเนินการด้านบริการ วิจัย/พัฒนาทางการแพทย์แห่งชาติ/โครงการต่างๆ
2.2 เพื่อสำหรับค่าใช้จ่ายในมูลนิธิฯ ในการดำเนินงาน

โอนเงินบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ธนาคารทหารไทย (สาขา ติวานนท์) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-2-19707-2

หมายเหตุ :
- เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ แล้ว กรุณาแฟกซ์ใบฝากเงิน พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล/ที่อยู่ของผู้บริจาค เพื่อเป็นหลักฐานให้มูลนิธิฯ
- มูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จ, ใบอนุโมทนา, หนังสือขอบคุณ เพื่อส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งมา
- เบอร์ติดต่อ 02-9510866 หรือ 02-5914242 ต่อ 6704 แฟกซ์ 02-9511472

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา
2 พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานกรรมการ
3 นายเสน่ห์ ศรีดารณพ รองประธานกรรมการ
4 นายสมชาต อินทรทูต รองประธานกรรมการ
5 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น กรรมการ
6 นายบุญสืบ ชนารัตน์ กรรมการ
7 รศ.นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ กรรมการ
8 แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีปรัชญาอนันต์ กรรมการ
9 แพทย์หญิงภัทริยา จารุทัศน์ กรรมการ
10 นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก กรรมการ
11 นางสาวส่องแสง ธรรมศักดิ์ กรรมการ
12 นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณพฤกษ์ กรรมการ
13 ดร.วันวิสาข์ ชูชนม์ กรรมการ
14 นางธนภร แวววับ กรรมการและเหรัญญิก
15 แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ กรรมการและเลขาธิการ