มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ย่อว่า ส.ฟ.ห.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า : FOUNDAT FOR SIRINDHORN NATIONAL MEDICAL REHABILITATION CENTRE
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 394 ของประกาศกระทรวงการคลัง ฯ
สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ : 88/26 ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 โดยกรมการแพทย์ได้อนุมัติให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
นำเงินที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวาระที่เจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ เป็นจำนวนเงิน 967,533.18 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) นำมาจัดตั้งมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งมีพระประสงค์ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูฯ โดยนำของนายแพทย์คง สุวรรณรัต และมี เรือโทวิฑุร แสงสิงแก้ว ร.น. เป็นประธานมูลนิธิ ปัจจุบันประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ คือ พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ

1. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆ ด้านตามความจำเป็น
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างกว้างขวางและครบวงจร
4. เพื่อดำเนินงานหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข้อมูลในการบริจาค

1.บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ (ตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค)

1.1 สมทบทุน (ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้พิการ)
1.2 สมทบทุน (อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ)
1.3 สมทบทุน (ทำแขน-ขาเทียม)
1.4 สมทบทุน (อุปกรณ์การแพทย์)
1.5 สมทบทุน (อื่นๆ)

โอนเงินบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ธนาคารทหารไทย (สาขา ติวานนท์) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-2-19706-4

2. บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ (ค่าใช้จ่ายในมูลนิธิฯ)

2.1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ในการดำเนินการด้านบริการ วิจัย/พัฒนาทางการแพทย์แห่งชาติ/โครงการต่างๆ
2.2 เพื่อสำหรับค่าใช้จ่ายในมูลนิธิฯ ในการดำเนินงาน

โอนเงินบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ธนาคารทหารไทย (สาขา ติวานนท์) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-2-19707-2

หมายเหตุ :
- เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ แล้ว กรุณาแฟกซ์ใบฝากเงิน พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล/ที่อยู่ของผู้บริจาค เพื่อเป็นหลักฐานให้มูลนิธิฯ
- มูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จ, ใบอนุโมทนา, หนังสือขอบคุณ เพื่อส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งมา
- เบอร์ติดต่อ 02-9510866 หรือ 02-5914242 ต่อ 6704 แฟกซ์ 02-9511472

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ที่ปรึกษา
2 นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
3 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา
4 นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ที่ปรึกษา
5 พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานกรรมการ
6 นายเสน่ห์ ศรีดารณพ รองประธานกรรมการ
7 นายสมชาต อินทรทูต รองประธานกรรมการ
8 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น กรรมการ
9 นายบุญสืบ ชนารัตน์ กรรมการ
10 รศ.นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ กรรมการ
11 แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีปรัชญาอนันต์ กรรมการ
12 แพทย์หญิงภัทริยา จารุทัศน์ กรรมการ
13 นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก กรรมการ
14 นางสาวส่องแสง ธรรมศักดิ์ กรรมการ
15 นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณพฤกษ์ กรรมการ
16 ดร.วันวิสาข์ ชูชนม์ กรรมการ
17 นางธนภร แวววับ กรรมการและเหรัญญิก
18 แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ กรรมการและเลขาธิการ