โครงการต้นแบบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาลให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

คลิกที่รูปเพื่อขยาย