อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552

ข้อ 6 ระบุว่า "ให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิชาการ เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงเฉพาะกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐมิได้กำหนดไว้"

เนื่องจากเป็นรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง เหมาะสมกับคนพิการ ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ และมีข้อบ่งชี้ ในการให้อุปกรณ์ฯ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงกับสถานพยาบาลบริการที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานต่างๆ และคนพิการ บางส่วนอาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจึงจะดำเนินจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์,ข้อบ่งชี้การให้อุปกรณ์, ชื่อสถานพยาบาลที่ให้การบริการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สถานพยาบาล,คนพิการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้รับการบริการสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงทุกประเภท
(รายละเอียดตามคู่มือแนวทางการให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง) New!
รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 กายอุปกรณ์
- ข้อบ่งชี้ในการพิจารณาให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง (กลุ่มที่ 1 กายอุปกรณ์รายการที่ 1-14)
กลุ่มที่ 2 รถนั่งคนพิการ
- ข้อบ่งชี้การพิจารณาใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการมูลค่าสูงหมวดรถนั่งคนพิการ
- แบบพิจารณาการให้รถนั่งคนพิการชนิดช่วยเหลือตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ทางการมองเห็น
- ข้อบ่งชี้ในการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ทางการเห็น
กลุ่มที่ 4 สื่อส่งเสริมพัฒนาการ
- แนวทางการให้บริการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการมูลค่าสูงหมวดอุปกรณ์สื่อส่งเสริมพัฒนาการ
กลุ่มที่ 5 อุปกรณ์ช่วยการเดิน
- ข้อบ่งชี้การพิจารณาใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการมูลค่าสูง หมวดอุปกรณ์ช่วยการเดิน

รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

1. กายอุปกรณ์
- กายอุปกรณ์ (รายการที่ 1 - 13) (* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 *) Update!
- กายอุปกรณ์ (รายการที่ 14 - 16) (* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 *) Update!
2. รถนั่งคนพิการ (* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 *) Update!
3. อุปกรณ์ทางการมองเห็น (* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 *) Update!
4. สื่อส่งเสริมพัฒนาการฯ (* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 *) Update!
5. อุปกรณ์ช่วยการเดิน (* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 *) Update!
คู่มือแนวทางการให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง Update!
ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีคนพิการ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โทร. 025914242 ต่อ 6736