ฝึกทักษะคนพิการบ้านวิถีชีวิตอิสระ

งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถีชีวิตอิสระ


เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฝึกทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างอิสระและส่งเสริมการกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการได้มีความรู้ ความเข้าใจและยอมรับในสภาพความพิการของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการและคนอื่นๆ ในสังคม สามารถดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำวัน ประการสำคัญเพื่อให้คนพิการได้รับประสบการณ์ด้านความคิด สามารถวางแผนดำเนินชีวิตหรือเลือกทางเดินชีวิตด้วยตนเอง ทั้งนี้คนพิการจะต้องปรับตัวเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้ทัดเทียมกับบุคคลอื่นอย่างเต็มภาคภูมิ

แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระคนพิการได้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทย


ในช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2535 จากการที่ผู้นำคนพิการไทยได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริการ สวีเดน และนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. 2538 ได้เริ่มมีการให้บริการการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ (IL unit) ชึ้นภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และในปี 2555 ได้มีการดำเนินการโครงการนำร่องงานการดำรงชีวิตอิสระในประเทศไทยในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี นนทบุรี และนครปฐม ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กร Human Association Care ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรม คือ มีศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการใน 3 จังหวัดในประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 2557 - 2558 โดยมีรูปแบบบริการพื้นฐาน 5 อย่างในแนวทางเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการขอรับบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด
ผู้ป่วย/ผู้พิการจะต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก หรือผ่านการพิจารณาจากทีมฟื้นฟูสมรรถภาพ ว่าควรได้รับการฝึกทักษะ
จึงส่งต่อมาเพื่อรับบริการฝึกทักษะคนพิการหรือบ้านวิถีชีวิตอิสระ
เวลาเปิดบริการ : ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ตั้ง : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ตึกผู้ป่วยใน 2 ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2591-4242 หรือ 0-2965-9186 ต่อ 6853, 6855

รูปแบบการให้บริการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตอิสระ

คลิกอ่านรายละเอียด
1. Independent Living / Empowerment Skills Development
1.1 Goal setting การตั้งเป้าหมายในชีวิตของตนเอง
1.2 Health and medical care การดูแลสุขภาพอนามัยและการเจ็บป่วย
1.3 Communication with attendants การติดต่อกับผู้ช่วยเหลือได้เมื่อต้องการ
1.4 Human relationship การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
1.5 Financial Management การจัดสรรเรื่องการเงิน
1.6 Management of time การจัดสรรเรื่องเวลา
1.7 Shopping ,meal planning and cooking การไปซื้อของ เตรียมอาหารและประกอบอาหาร
1.8 Sexuality สัมพันธภาพทางเพศในคนพิการ
1.9 Ultilization of social resources การใช้ประโยชน์จากสถานบริการที่คนพิการควรได้รับบริการ
2. Information & Referral การบริการข้อมูลข่าวสาร - การส่งต่อ
3. Counselling การให้คำแนะนำปรึกษา
4. Housing Relevant การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ
5. Personal Assistance Service การบริการผู้ช่วยเหลือสำหรับคนพิการ
6. Socio ? Recreation Service การให้บริการด้านสังคม - นันทนาการ
7. Service Development Capacity ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานเพื่อให้เข้าถึงการบริการและสวัสดิการต่างๆ
8. Community Awareness การรณรงค์ให้สังคมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อคนพิการ
9. Political Action การเข้าไปมีส่วนร่วมหรือผลักดันทางการเมือง

การบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด

โดยการจัดบริการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตอิสระเป็นการจัดบริการ เฉพาะรายและรายกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยการนำรูปแบบการให้บริการที่กล่าวข้างต้นมาผสมผสานและจัดบริการส่งเสริมทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1. บริการฝึกทักษะคนพิการ การประเมินความสามารถ และความจำกัดต่างๆของคนพิการ เพื่อนำมาวางแผนการฝึกกิจกรรมร่วมกับคนพิการอื่นๆ ตามความสนใจ และความสามารถของผู้ป่วยแต่ละราย กิจกรรมฝึกทักษะได้แก่ หัตถกรรม ประกอบอาหาร นันทนาการ คอมพิวเตอร์ กีฬา หัดเขียน - อ่านหนังสือ ฯลฯ
2. บ้านวิถีชีวิตอิสระ มีการจัดสถานที่จำนวน 4 ห้อง ให้เสมือนหนึ่งเป็นบ้าน โดยใช้กรอบแนวคิดของ Universal design มาใช้ในการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการฝึกการดำเนินชีวิตของคนพิการ คนพิการที่จะเข้าพักที่บ้านวิถีชีวิตอิสระจะได้รับการประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจจากทีมสหวิชาชีพก่อนเข้ารับการฝึก ซึ่งการเข้าพักนั้นจะมีระยะเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยคนพิการจะวางแผน และจัดตารางการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลพร้อมทั้งประเมินการประกอบกิจกรรมต่างๆของคนพิการตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก หากมีข้อขัดข้องในการทำกิจกรรมจะมีการประสานกับทีมสหวิชาชีพในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และเกิดความปลอดภัยกับคนพิการ
3. การกระตุ้นและพัฒนาทักษะการกลับเข้าสู่สังคม เป็นการเตรียมความพร้อมของคนพิการด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ เพศและวัยรวมทั้งความต้องการในการดำเนินชีตของคนพิการ เช่น การฝึกหัดขับรถยนต์ดัดแปลง และการไปทัศนศึกษาตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ไปวัด สวนสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประสานส่งต่อด้านการศึกษา การฝึกอาชีพใหม่ หรือเพิ่มทักษะให้สามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้