งานบริการผู้ป่วยใน

ให้บริการที่พักเพื่อผู้ป่วย / ผู้พิการที่ยังมีศักยภาพให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มข้น จากสหวิชาชีพ และให้ญาติมีโอกาสได้เรียนรู้การดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ถูกขั้นตอนเหมาะสมกับผู้ป่วย / ผู้พิการแต่ละราย จากบุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ (มิใช่การพักฟื้น หรือการพยาบาลดูแลระยะยาว)

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. พบแพทย์ในเวลาราชการที่บริการผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจประเมินศักยภาพของผู้ป่วย/ผู้พิการ ว่าเหมาะสม หากยังไม่เหมาะสม อาจให้โปรแกรมการฝึกที่บ้าน
2. หากมีที่พักว่างสามารถเข้าพักได้ในวันนั้น
3. หากไม่มีจะนัดหมาย หรือติดต่อกลับในภายหลัง
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ป่วย/ผู้พิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำเป็นต้องมีญาติหรือผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าพัก

1. ต้องเตรียมญาติหรือผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เฝ้าไม่ควรเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้สูงอายุ และญาติหรือผู้ดูแลของงาน บริการผู้ป่วยในหญิง (เตียงสามัญ) ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น
2. เตรียมยาประจำของผู้ป่วยมาอย่างน้อย 42 วัน (ขณะนอนโรงพยาบาลจะไม่อนุญาตให้ไปตรวจตามนัดเดิม)
3. เตรียมเอกสารสิทธิการรักษาต่างๆ ของผู้ป่วย
สถานที่ตั้ง : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ อาคารผู้ป่วยใน 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2591-4242 หรือ 0-2965-9186 ต่อ 6850-1