กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความพิการ

1. พระราชบัญญัติ

คลิกอ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

2. ด้านสาธารณสุข

คลิกอ่านรายละเอียด
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (2537)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล,ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

3. ด้านการศึกษา

คลิกอ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

4. ด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ด้านภาษีอากร
- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- กฎกระทรวง (ฉบับที่ 281 : พ.ศ.2554) ออกตามความประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
- ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
- ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้เป็นสูญของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ พ.ศ. 2553
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอและแบบสัญญาสำหรับผู้ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีสวัสดิการอื่นแก่คนพิการ พ.ศ. 2554
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ

5. ด้านการจ้างงานคนพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2552
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2554

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกอ่านรายละเอียด
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อ สาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554

7. ประเภทความพิการและการออกเอกสารรับรองความพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
- เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์
- แบบและรายละเอียดแนบท้ายความพิการโดยประจักษ์
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตรการกำหนดสิทธิ หรือการ เปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. 2552
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตร การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
- เรื่อง กำหนดหน่วยงานภาครัฐในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
- เรื่อง กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ (ฉบับที่ 2)