สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
บริการออนไลน์
- ห้องสมุด
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (HRMS)
- ระบบลงนัด Team meeting ผู้ป่วยใน
- ระบบงานฐานข้อมูลบุคลากร
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- เข้าใช้ Email ภาครัฐ (@snmri.go.th)