งานดนตรีบำบัด

งานดนตรีบำบัด

งานดนตรีบำบัดเป็นหน่วยบริการที่เน้นการพัฒนารูปแบบ (Model development) ในการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการผสมผสานระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์อันได้แก่กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด ร่วมกับการใช้ศาสตร์ทางด้านดนตรีบำบัดซึ่งอาศัยองค์ประกอบต่างๆทางดนตรีตามหลักการของดนตรีบำบัดที่เป็นสากล ผ่านกิจกรรมทางดนตรีที่มีเป้าหมายอันได้แก่ การร้อง การฟัง การเล่นเครื่องดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ โดยมุ่งเน้นผลทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ การรับรู้
  หน่วยงานให้ความสำคัญกับการศึกษารูปแบบการใช้ดนตรีบำบัดแบบสากลมาจัดทำเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ มีการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมกับบริบท วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และผู้รับบริการในประเทศไทย

รูปแบบการให้บริการ

คลิกอ่านรายละเอียด
การให้บริการแบบเดี่ยว
เน้นการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัดร่วมกับการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการฟื้นฟูของผู้รับบริการแต่ละราย เช่นการฝึกการทรงตัวทั้งในท่านั่งและยืนด้วยการโยกตัวตามจังหวะดนตรี การฝึกเดินตามจังหวะดนตรี การเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแขนและมือด้วยการเล่นเครื่องดนตรี การเติมเนื้อเพลงหรือการแต่งเพลงในผู้รับบริการที่มีปัญหาด้าน Cognitive การปรับพฤติกรรมในผู้รับบริการเด็ก การพูดและการสื่อสารเบื้องต้น เป็นต้น
การให้บริการแบบกลุ่ม
ผู้รับบริการผู้ใหญ่ เน้นการกระตุ้นการกลับเข้าสู่สังคม การผ่อนคลายความตึงเครียด
ผู้รับบริการเด็ก เน้นการแก้ไขปัญหาด้านความร่วมมือในการฝึก การควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม การกระตุ้นทักษะทางด้านสังคม

เจ้าหน้าที่

1. นักกิจกรรมบำบัด
2. นักกายภาพบำบัด

กลุ่มผู้รับบริการ

1. ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และ
2. เด็กพิเศษ เช่น เด็กสมองพิการ ออทิสติก เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น เป็นต้น LD, Delay Development etc.

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ