งานบริการผู้ป่วยนอก

งานบริการผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจรักษา/วินิจฉัยและประเมินความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อรับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเกี่ยวกับ

1. ผู้ป่วยมีอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวด ข้อยึดติด
2. ผู้ป่วยมีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น อัมพาตจากเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และอัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
3. ผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้า
4. ผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ แขน-ขา ขาด ตั้งแต่กำเนิด และภายหลัง

ลักษณะการให้บริการ

1. บริการตรวจรักษา
- ใช้ระบบนัดตรวจตามเวลา ในกรณีที่มีใบนัดให้ยื่นใบนัดก่อนถึงเวลานัด 30 นาที
- ผู้ป่วยใหม่/เก่าไม่มีใบนัด หยิบคิวติดต่อห้องบัตรเพื่อเลือกแพทย์
2. คลินิกเฉพาะทาง ให้บริการเฉพาะที่มีใบนัดเท่านั้น ได้แก่ คลินิกฝังเข็ม, คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ, คลินิกเลเซอร์, คลินิกตรวจคลื่นไฟกล้ามเนื้อ และคลินิกฉีดยาลดเกร็ง (จะให้บริการได้ผู้ป่วยจะต้องผ่านบริการตรวจรักษาปกติก่อนแล้วจะนัดเข้าคลินิกเฉพาะทางได้)

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับบริการ

- บัตรประชาชน
- บัตรประจำตัวคนพิการ
- บัตรประจำตัวผู้ป่วย
กรณีมาขอรับบริการกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต้องนำบัตรประจำตัวคนพิการตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย
กรณีมีหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ต้องนำมาแสดง
ตารางตรวจแพทย์