คลินิกกิจกรรมบำบัด

คลินิกกิจกรรมบำบัด


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติให้บริการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำบัด ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้คำปรึกษา แก่ผู้มารับบริการ ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สามารถมารับบริการกิจกรรมบำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ


1. ผู้ที่มีภาวะอัมพาตจากพยาธิสภาพของสมอง
2. ผู้ที่มีภาวะอัมพาตจากพยาธิสภาพของไขสันหลัง
3. ผู้สูญเสียอวัยวะ (ทั้งสูญเสียอวัยวะแต่กำเนิด และสูญเสียในภายหลังจากโรคหรืออุบัติเหตุ)
4. ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ
5. ผู้ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและการเรียนรู้
6. ผู้ทีมีปัญหาด้านกระดูกและข้อ

บริการกิจกรรมบำบัด

คลิกอ่านรายละเอียด
บริการ กิจกรรมบำบัด ประกอบด้วยการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายรวมไปถึงเทคโนโลยีการฟื้นฟูที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพ ตัวอย่างบริการต่างๆทางกิจกรรมบำบัดมี ดังนี้
1. การฝึกทักษะการทำงานของมือ (Hand function training)
2. การฝึกความสามารถด้านการรับรู้และการเรียนรู้ (Perception and learning training)
3. การฝึกความสามารถด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive function training)
4. การฝึกทักษะกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก (Oro-facial motor skill function training)
5. การฝึกการกระตุ้นการดูด การเคี้ยวและการกลืน (Feeding & swallowing techniques training)
6. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกพูด (Prespeech training)
7. การฝึกการใช้แขนและมือเทียม (Prosthetic upper extremities training)
8. การออกแบบ ดัดแปลงและจัดทำอุปกรณ์ประคองและอุปกรณ์ดาม (Splints and /or fabrication)
9. การฝึกการใช้เครื่องดามแขนและมือ (Orthotic upper extremities training)
10. การฝึกทักษะการดูแลตนเองและกิจวัตรประจำวัน (Activities of daily living training)
11. การ ออกแบบ ดัดแปลงและจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Assistive & Adaptive devices design and / or fabrication)
12. แนะนำการออกแบบ ดัดแปลงและปรับปรุงสภาพบ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน (Home school workplace modification adaptation)
13. การให้คำปรึกษาทางกิจกรรมบำบัด (Occupational therapy counseling)
14. บริการ เชิงรุกได้แก่ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และให้การเผยแพร่ความรู้ทางกิจกรรมบำบัดและการ ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่บุคลากรสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทั่วไป
ภาพตัวอย่างกิจกรรมการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด

การฝึกทักษะการทำงานของมือ


การฝึกทักษะกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก


การฝึกความสามารถด้านการรับรู้และการเรียนรู้


การออกแบบอุปกรณ์ดามมือ ดัดแปลงและจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตห้องฝึกแขนและมือด้วยหุ่นยนต์ (Robotic base therapy)


คลินิกประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการขับขี่รถยนต์

ขั้นตอนการขอรับบริการ (คลินิกกิจกรรมบำบัด)

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ผู้ป่วยนอก
1.1 พบแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก และแพทย์สั่งการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด
1.2 นำแฟ้มประวัติพร้อมใบสั่งการรักษาฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดมาติดต่อ ที่อาคารกิจกรรมบำบัดชั้น 1
1.3 ลงทะเบียนและนัดหมายวัน - เวลารับบริการกับเจ้าหน้าที่
1.4 รับบัตรนัดกิจกรรมบำบัด
1.5 นำบัตรนัดกิจกรรมบำบัดไปติดต่อที่โต๊ะบันทึกการรับบริการ งานบริการผู้ป่วยนอก
1.5 เข้ารับบริการกิจกรรมบำบัด ตามวัน - เวลานัด
2. ผู้ป่วยใน
2.1 แพทย์เจ้าของไข้ตรวจประเมิน และสั่งการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด
2.2 พยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยประสานงานกิจกรรมบำบัดเพื่อนัดหมายวัน - เวลารับบริการของผู้ป่วย
2.3 ผู้ป่วยรับบริการตามวัน - เวลานัด
เวลาเปิดบริการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น.
คลินิกกิจกรรมบำบัด
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.30 น.
เวลาเปิดบริการคลินิกพิเศษ
คลินิกกระตุ้นกลืน
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเวลา 08.30 - 12.00 น.
คลินิกฝึกการรับรู้เรียนรู้
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
คลินิกประเมินสมรรถภาพด้านการขับขี่รถยนต์
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.00 น.
งานกิจกรรมบำบัด ให้การฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วย/พิการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีอันทันสมัยและเหมาะกับบริบทของสังคมไทย
สถานที่ตั้ง อาคารกิจกรรมบำบัด ชั้น 1 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2591-4242 หรือ 0-2965-9186 ต่อ 6760-1