คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน)