ประกาศเปลี่ยนชื่อศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็น
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 71 ก หน้า 9 5 สิงหาคม 2558 เรื่อง กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อ " ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ " เป็น " สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ"
2. ราชกิจจานุเบกษา
3. บันทึกข้อความขอให้ใช้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นชื่อหน่วยงาน