คู่มือประชาชน (SLA)

งานบริการผู้ป่วยนอก

คู่มือประชาชนงานบริการผู้ป่วยนอก
คู่มือการรับบริการผู้ป่วยไม่นัดตรวจรักษาในงานบริการผู้ป่วยนอก

งานกายอุปกรณ์

คู่มือประชาชนงานกายอุปกรณ์
คู่มือการรับบริการทำกายอุปกรณ์เสริม เทียม ในงานกายอุปกรณ์
กระบวนการใหม่ตัวชี้วัด

งานกายภาพบำบัด

คู่มือประชาชนงานกายภาพบำบัด
คู่มือการรับบริการธาราบำบัด ในงานกายภาพบำบัด
กระบวนการ
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ห้องเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหว
คู่มือการรับริการห้องเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหว