คลินิกแก้ไขการพูด

การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยในการฝึกภาษาและการพูด พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการฟื้นฟูด้านภาษาและการพูด ซึ่งมีขอบข่ายการให้บริการในผู้ป่วยที่มีปัญหา ดังนี้
ผู้ป่วยอัมพาตจากหลอดเลือดสมองมีปัญหาด้านภาษาและการพูด
ผู้ป่วยที่พูดไม่ชัดเจนทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ผู้ป่วยเสียงแหบ เสียงห้าว เสียงลมแทรก
ผู้ป่วยพูดติดอ่าง
ผู้ป่วยหูตึง หูหนวก มีปัญหาด้านการสื่อสาร
ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาโหว่
ผู้ป่วยออทิสติก
ผู้ป่วยเด็กพูดช้า จากภาวะปัญญาอ่อน สมองพิการ หรือผู้ป่วยเด็กที่ขาดการกระตุ้น
ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน
เวลาเปิดบริการ
ในเวลาราชการ : ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.
นอกเวลาราชการ : วันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 20.30 น.

(** หมายเหตุ : งานแก้ไขการพูดขอลดจำนวนวันในการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ คือ วันเสาร์ 1 วัน เนื่องจากทางงานแก้ไขการพูด ขาดแคลนผู้ช่วยเหลือคนไข้และนักแก้ไขการพูด ที่จะมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป **)

สถานที่ตั้ง สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ งานแก้ไขการพูด ตึกกิจกรรมบำบัด ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 - 4242 หรือ 0 2965 - 9186 ต่อ 6828

วิธีการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วย

คลิกอ่านรายละเอียด
1. การฝึกพูดแบบเดี่ยว
2. การฝึกพูดแบบกลุ่ม
3. การให้คำแนะนำญาติ หรือผู้ปกครองในการฟื้นฟูต่อเนื่องที่บ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการฟื้นฟู
สื่อการสอนพูด
คอมพิวเตอร์โปรแกรมฝึกพูด
นักแก้ไขการพูด
แบบฝึกหัดสอนพูด
การสื่อสารทางเลือกอื่น

ขั้นตอนการขอรับบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการต้องผ่านการพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินก่อนเข้ามารับบริการภายในหน่วยงาน
ผู้ป่วยที่ผ่านการพบแพทย์และผ่านการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วนำแฟ้มประวัติพร้อมใบสั่งการรักษามาที่งานแก้ไขการพูด ตึกกิจกรรมบำบัดชั้น 2
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจะนัดคิวฝึก โดยมีการกำหนด วันที่/เวลา ในใบนัด ให้กับผู้ป่วยที่จะมารับบริการฝึกพูด
ผู้ป่วยที่ได้รับใบนัด ให้ผู้ป่วยมาฝึกตาม วันที่/เวลา ในใบนัด
ผู้ป่วยที่รับการฝึกเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะคืนใบนัดพร้อมกับการนัดฝึกครั้งต่อไปให้ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยจะไปฝึกต่อที่งานอื่นๆ
2. ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยที่พบแพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว และส่งมารับบริการฝึกพูด
เจ้าหน้าที่/พยาบาลของงานผู้ป่วยในเป็นผู้ประสานเรื่องคิวฝึกพูดกับเจ้าหน้าที่งานแก้ไขการพูดเพื่อนัดคิวฝึก วันที่/เวลา ในการฝึกให้กับผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่มีคิวฝึกพูดนำแฟ้มประวัติมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการ ตามวันที่/เวลา ที่นัดฝึกพูด
เจ้าหน้าที่งานแก้ไขการพูด ออกใบนัดวันที่/เวลา ในครั้งต่อไปให้กับผู้ป่วย 1 ชุดและให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานผู้ป่วยใน 1 ชุด
ผู้ป่วยที่รับบริการเสร็จแล้วกลับหอผู้ป่วยหรือไปฝึกโปรแกรมอื่นๆ ต่อไป