ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่/เก่าไม่ได้นัด

คลิกอ่านรายละเอียด
1. หยิบบัตรคิวติดต่อห้องบัตร
- ในเวลา (จันทร์ - ศุกร์) เริ่ม 07.00 น.
- นอกเวลา (จันทร์ - ศุกร์) เริ่ม 15.00 น.
- นอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) เริ่ม 08.00 น.
(กรอกแบบฟอร์ม ผู้ป่วยใหม่/ผู้ป่วยเก่าขาดการติดต่อเกิน 5 ปี) กดคิวจากเครื่องกดคิวหน้าห้องบัตร เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบัตร(ในเวลา) หมายเลข 3 (นอกเวลา) หมายเลข 5

นั่งรอเรียกตามคิวเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วย ตรวจสอบสิทธิ ถ่ายรูป ทำแฟ้มประวัติ (หากท่านไม่อยู่ขณะเรียกคิว ถือว่าท่านสละสิทธิทุกกรณี)
2. ชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิตที่โต๊ะหมายเลข 1

- นั่งรอซักประวัติบริเวณเคาน์เตอร์พยาบาล

- พยาบาลซักประวัติเสร็จ ให้รอคิวพบแพทย์ ตามห้องตรวจ

- พบแพทย์
- ติดต่อโต๊ะ 2 หลังจากพบแพทย์แล้ว (ออกจากห้องตรวจ) เพื่อรับใบนัด คำแนะนำ ใบสั่งการรักษาต่อ

- นำใบสั่งการรักษาติดต่อโต๊ะ 3 เพื่อคีย์ข้อมูล

กรณีมียา
- คิดราคายาที่ช่องหมายเลข 10 ชำระเงินที่ช่องหมายเลข 9 และกลับมารับยาช่องหมายเลข 11

กรณีไม่มียา
- คิดค่าบริการช่องหมายเลข 9 พร้อมชำระเงิน

หมายเหตุ: 1. ผู้ป่วยต้องนำหลักฐานแสดงตนและสิทธิการรักษา เช่น บัตรโรงพยาบาล, บัตรประชาชน, บัตรหรือ สมุดประจำตัวผู้พิการ, บัตรประกันสังคมกรณีทุพลภาพ, ใบส่งตัวการรักษา ยื่นเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ

ผู้ป่วยนัด

คลิกอ่านรายละเอียด
- คลินิกในเวลา ผู้ป่วยมีใบนัด ใช้ระบบนัดตรวจตามเวลา แบ่งเป็น 3 รอบเวลา (ยื่นใบนัดโต๊ะหมายเลข 1)
รอบเวลา 09.00 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)
รอบเวลา 10.00 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)
รอบเวลา 11.00 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)

- คลินิกนอกเวลา ผู้ป่วยมีใบนัด ใช้ระบบนัดตรวจตามเวลา แบ่งเป็น 3 รอบเวลา (ยื่นใบนัดเคาน์เตอร์พยาบาล)
วันจันทร์ - ศุกร์
รอบเวลา 16.30 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)
รอบเวลา 17.30 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)
รอบเวลา 18.30 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)

วันเสาร์ - อาทิตย์
รอบเวลา 09.00 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)
รอบเวลา 10.00 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)
รอบเวลา 11.00 น. (ยื่นใบนัดก่อนเวลา 30 นาที)

- กดคิวจากเครื่อง หมายเลข 2 (ในเวลา)
- กดคิวจากเครื่อง หมายเลข 4 (นอกเวลา)

- นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกคิว
- เรียกคิวเพื่อรับใบสั่งการรักษา

- ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตโต๊ะ 1 (ด้วยตนเอง)

- นั่งรอซักประวัติบริเวณเคาน์เตอร์พยาบาล
- พยาบาลซักประวัติเสร็จ ให้คิวรอพบแพทย์ ตามห้องตรวจ

- พบแพทย์
คลินิกในเวลา
- ติดต่อโต๊ะ 2 หลังจากพบแพทย์แล้ว (ออกจากห้องตรวจ) เพื่อรับใบนัด คำแนะนำ ใบสั่งการรักษาต่อ

คลินิกนอกเวลา
- ติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาล หลังจากพบแพทย์แล้ว (ออกจากห้องตรวจ) เพื่อรับใบนัด คำแนะนำ ใบสั่งการรักษาต่อ
- นำใบสั่งการรักษาติดต่อโต๊ะ 3 เพื่อคีย์ข้อมูล

กรณีมียา
- คิดราคายาที่ช่องหมายเลข 10 ชำระเงินที่ช่องหมายเลข 9 และกลับมารับยาช่องหมายเลข 11

กรณีไม่มียา
- คิดค่าบริการช่องหมายเลข 9 พร้อมชำระเงิน

หมายเหตุ:
1. ผู้ป่วยต้องนำหลักฐานแสดงตนและสิทธิการรักษา เช่น บัตรโรงพยาบาล, บัตรประชาชน, บัตรหรือ สมุดประจำตัวผู้พิการ, บัตรประกันสังคมกรณีทุพลภาพ, ใบส่งตัวการรักษา ยื่นเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ
2. หากท่านไม่อยู่ขณะเรียกคิว ถือว่าท่านสละสิทธิทุกกรณี

คลินิกฝังเข็ม

คลิกอ่านรายละเอียด
- คลินิกฝังเข็มในเวลา ผู้ป่วยมีใบนัดฝังเข็ม ใช้ระบบนัดตามเวลา (ยื่นใบนัดก่อนเวลานัด 30 นาที หน้าห้องฝังเข็ม)

- กดคิวหมายเลข 2 นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกบริเวณหน้าห้องบัตร เพื่อรับใบสั่งการรักษา

- ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตโต๊ะ 1 (ด้วยตนเอง)

- นั่งรอซักประวัติที่ห้องฝังเข็ม (ในห้องฝังเข็ม)

- พยาบาลซักประวัติเสร็จ ให้รอคิวแพทย์ฝังเข็ม ตามเตียงหรือที่นั่ง

- รับใบนัดฝังเข็มต่อ ที่เคาน์เตอร์ในห้องฝังเข็ม

- นำใบสั่งการรักษาติดต่อโต๊ะ 3 เพื่อลงคีย์ข้อมูล

กรณีมียา
- คิดราคายาที่ช่องหมายเลข 10 ชำระเงินที่ช่องหมายเลข 9 และกลับมารับยาช่องหมายเลข 11

กรณีไม่มียา
- คิดค่าบริการช่องหมายเลข 9 พร้อมชำระเงิน

- คลินิกฝังเข็มนอกเวลา ผู้ป่วยมีใบนัดฝังเข็ม ใช้ระบบนัดตามเวลา (ยื่นใบนัดก่อนเวลานัด 30 นาที เคาน์เตอร์พยาบาล)

- กดคิวหมายเลข 4 นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกบริเวณหน้าห้องบัตร เพื่อรับใบสั่งการรักษา
- ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตโต๊ะ 1 (ด้วยตนเอง)

- จันทร์ - ศุกร์ (เย็น) นั่งรอซักประวัติ (บริเวณเคาน์เตอร์พยาบาล)
- เสาร์ - อาทิตย์ (เช้า) นั่งรอซักประวัติที่ห้องฝังเข็ม (ในห้องฝังเข็ม)
- พยาบาลซักประวัติเสร็จ ให้คิวรอแพทย์ฝังเข็ม ตามเตียงหรือที่นั่ง
- รับใบนัดฝังเข็มต่อ ที่เคาน์เตอร์ในห้องฝังเข็ม

- นำใบสั่งการรักษาติดต่อโต๊ะ 3 เพื่อลงคีย์ข้อมูล

กรณีมียา
- คิดราคายาที่ช่องหมายเลข 10 ชำระเงินที่ช่องหมายเลข 9 และกลับมารับยาช่องหมายเลข 11
กรณีไม่มียา
- คิดค่าบริการช่องหมายเลข 9 พร้อมชำระเงิน

ผู้ป่วยนัดคลินิกฟื้นฟูต่างๆ

(กายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด, ธาราบำบัด, กระตุ้นพัฒนาการ, ฝึกพูด, งาน Daycare, งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วย, งานกายอุปกรณ์)

คลิกอ่านรายละเอียด
- กดคิวจากเครื่องหมายเลข 2 เพื่อรับแฟ้ม + ใบสั่งการรักษา

- ติดต่อโต๊ะ 3 เพื่อลงข้อมูล