แผนยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
1. ระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขององค์กรมีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถรองรับความต้องการของคนพิการ และประชาชน
2. งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ สำหรับบุคลากร คนพิการ และประชาชน
3. คนพิการ ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
4. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ/บริการระหว่างองค์กรกับนานาชาติ
5. มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำเนินงานพัฒนาสถาบันให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศในการให้บริการและวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาและผลิตองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้สามารถรองรับระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายการดูแลสุขภาพคนพิการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการ
4. การสร้างความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กับประเทศในอาเซียน และนานาชาติ
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงาน