สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ประชุม อบรม

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ

1. รายละเอียดโครงการ
2. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (ระบุชื่อ)
3. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (สสจ. รพ.)
4. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (เขตสุขภาพ)
5. แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

อบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมหมอครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

1. รายละเอียดโครงการ
2. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
3. (ร่าง) กำหนดการ
4. แบบตอบรับ
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
6. เอกสารประกอบการอบรม คลิกอ่านรายละเอียด
6.1 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
6.2 งานเดย์แคร์
6.3 การสนับสนุนและให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
6.4 การฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Rehabilitation in spinal cord injury)
6.5 การบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)
6.6 งานดนตรีบำบัด
6.7 การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation Nursing Care)
6.8 Traumatic brain injury rehabilitation : Pathology , Problems and Rehabilitative Care
6.9 Basic Occupational Therapy & Swallowing Rehabilitation
6.10 กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สมองบาดเจ็บ บาดเจ็บไขสันหลัง และผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
6.11 Rehabilitation in Spinal Cord Injury

โครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการทางการเรียนรู้

1. หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)
2. หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
3. หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด)
4. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางปีการศึกษา 2561 สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
2. การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมอบรม
3. ชื่อหลักสูตร
4. ใบสมัคร