คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น (Vision Rehabilitation Clinic)


เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : ผู้พิการทางการเห็น (ตาบอด/ตาเลือนราง) ที่สิ้นสุดการรักษาและขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว

ด้านบริการ

1. บริการอุปกรณ์
ไม้เท้าขาว
เครื่องช่วยทางการเห็น (visual aids)


2. บริการฝึกทักษะ
ฝึกทักษะการใช้เครื่องช่วยทางการเห็น (visual aids )
ฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M)
ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)
แนะนำการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม
กระตุ้นพัฒนาการตามวัย โดยให้บริการร่วมกับงานฟื้นฟูเด็ก

ขั้นตอนการรับบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ผู้ป่วย/คนพิการ โทรนัดหมายเพื่อรับบริการคัดกรองที่หน่วยงาน
2. พบจักษุแพทย์ตามนัด (นำประวัติการรักษาและบัตรคนพิการมาด้วย)
3. รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามวัน เวลาที่นัด
การส่งต่อคนพิการเพื่อเข้ารับบริการฟื้นฟูที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
กรณีเด็กที่พบความบกพร่องทางการเห็น ควรได้รับการส่งต่อเพื่อฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด
กรณีเด็ก/ผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในภายหลังและสิ้นสุดการรักษาทางจักษุวิทยาแล้วควรได้รับการส่งต่อเพื่อการฟื้นฟู
เอกสารที่คนพิการควรนำมาเพื่อรับบริการที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ
1. บัตรคนพิการ
2. ข้อมูลการวินิจฉัยโรคทางตาและประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่รับการรักษา
3. ค่าทางสายตา (VA) และลานสายตา (VF) ณ ปัจจุบัน

ความพิการทางการเห็น ได้แก่

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างหรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา
2. ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในีชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็นเมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา

ภาวะสายตาเลือนราง (Low Vision)

คลิกอ่านรายละเอียด
ภาวะสายตาเลือนราง (Low Vision) หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัดความชัดเจนของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงน้อยกว่ากว่า 6 ส่วน 18 เมตร หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น

คลิกอ่านรายละเอียด
ภาวะสายตาเลือนราง (Low Vision) หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัดความชัดเจนของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงน้อยกว่ากว่า 6 ส่วน 18 เมตร หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผ่นพับ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์ผังการให้บริการ
* งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ โทรศัพท์ 0-2591-5455 , 0-2591-4242 ต่อ 6798, 6794, 6792 *