คู่มือ การคัดกรอง การผ่าตัดและการฟื้นฟูเด็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียม

คู่มือ การคัดกรอง การผ่าตัด และการฟื้นฟูเด็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียม

สามารถติดต่อรับคู่มือได้ที่ งานแก้ไขการพูด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟุสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เบอร์โทรศํพท์ติดต่อ 02-591-4242 ต่อ 6827

Please follow and like us:
Facebook
YouTube