อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

แนวทางการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

หมายเหตุ : กดที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อที่ 1 เงื่อนไขการขอรับอุปกรณ์
1. เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
01

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 2 ขั้นตอนการขอรับอุปกรณ์
2. ขั้นตอนการชอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
02

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 3 รายการอุปกรณ์
3. รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการทีมีมูลค่าสูง
03

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 4 ข้อบ่งชี้พิจารณา หมวดกายอุปกรณ์
4. ข้อบ่งชี้การพิจารณาให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสุงหมวดกายอุปกรณ์
04

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 5 ข้อบ่งชี้พิจารณา หมวดรถนั่งคนพิการ
5.ข้่อบ่งชี้การิจารณาให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงหมวดรถนั่งคนพิการ
05

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 6 ข้อบ่งชี้พิจารณา หมวดอุปกรณ์ช่วยการเดิน
6.ข้อบ่งชี้การพิจารณาให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงหมวดอุปกรณ์ช่วยการเดิน
06

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 7 ข้อบ่งชี้พิจารณา หมวดอื่นๆ
7.ข้อบ่งชี้การพิจารณาให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงหมวดอื่นๆ
07

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 8 การติดตามและการรายงานการให้อุปกรณ์
8.การติดตามและการรายงานการให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
08

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 9 แบบประเมินเพื่อพิจารณานั่งคนพิการ (ฉบับเต็ม)
9.แบบประเมินเพื่อพิจารณารถนั่งคนพิการ (ฉบับเต็ม)
09

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 10 กรณีศึกษา
10.กรณีศึกษารถนั่งคนพิการ
10

ดาวโหลดเอกสาร คลิกข้อที่ 11 ตัวอย่างหนังสือขอรับอุปกรณ์
11.ตัวอย่างหนังสือขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
11

ดาวโหลดเอกสาร คลิก


คู่มือแนวทางการให้การสนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการที่มีมุลค่าสุง
สามารถดูและดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่


Please follow and like us:

ไฟล์แนบ

 • pdf 01
  File size: 678 KB Downloads: 303
 • pdf 02
  File size: 497 KB Downloads: 191
 • pdf 03
  File size: 2 MB Downloads: 199
 • pdf 04
  File size: 403 KB Downloads: 109
 • pdf 05
  File size: 273 KB Downloads: 127
 • pdf 06
  File size: 74 KB Downloads: 94
 • pdf 07
  File size: 80 KB Downloads: 106
 • pdf 08
  File size: 935 KB Downloads: 140
 • pdf 09
  File size: 1 MB Downloads: 163
 • pdf 10
  File size: 3 MB Downloads: 163
 • pdf 11
  File size: 255 KB Downloads: 173
Facebook
YouTube